Agderposten

Annonse


Forside


FFO Agder

Adresse: Vigeveien 15 A, 4633 KRISTIANSAND S

Telefon mobil: 99 56 11 65

Mail Nettside

Åpningstider: 08.00 til 15.30


Saker for fylkes-FFO
For fylkes FFO er det naturlig å avgrense sakene til fylkeskommunes ansvarsområder, som samferdsel, kultur, tilgjengelighet og opplæring. Og helse gjennom HelseSør og SSHF.

Forslag til oppgaver:
Brukermedvirkning i fylkeskommunale prosesser
Tilgjengelighet, for eksempel transportordninger, bygninger, basert på Universell utforming
Se ellers arbeidplan

Arbeidsplan A-A FFO 07-08
1. Arbeide for en styrking av FFO som fellesorganisasjon(en) i fylket.
Skal vurderes kontinuerlig.
Kontakt mot det offentlige opprettholdes. Stille opp ved forespørsler. Vi skal også forsøke å bli litt mer synlige og selv foreta henvendelser.
Opprettholde kontakten med medlemsorganisasjonene. Å representere FFO på organisasjonenes møter prioriteres. Medlemsorganisasjonene bør invitere FFO.
Utsendelse av info-brev er en del av denne kontakten og skal fortsettes også i 07-08.
Styret skal bistå organisasjonene hvis problemer oppstår.
Påvirke ledelse og styre ved Sørlandet Sykehus HF slik at vi kan bevare SSA på lik linje med SSK. Dette gjør vi gjennom våre representanter i Brukerforum for SSHF.
Det arrangeres minst 1, helst 2 ledermøter i året.
Budsjettet skal nå vedtes på ledermøtet på våren, grunnet endring i vedtektene.
Det bør holdes minst 4 møter i året i økonomiutvalget, samordnet med AU-møter.
Det skal holdes 9 - 10 styremøter i året, evt. med AU-møte i forkant.
Årsmøte legges til mai, evt. juni måned.

2. Opplæring av tillitsmenn i foreningene

Nye styremedlemmer kurses i trinn 1 og trinn 2.
Oppfordre medlemsorganisasjonene til å nominere brukerrepresentanter. Sørge for at det leveres godkjent CV. (Sentralt krav).
Få fylket og kommunene til å være med å lage kurs for å skolere bruker­representantene. Dette er en nødvendighet når alle disse nye i råd og NAV må ha/krever brukeropplæring.
FS/FFO kan engasjere seg i å holde kurs. FFO i Aust-Agder bør kanskje se på andre/nye arenaer di kan samhandle på/med.

3. Tilgjengelighet
Arbeide for lov om Universell utforming.
Oppfølging av nye offentlige bygg. Påvirke slik at Rådet for funksjonshemmede kommer inn allerede på planleggingsstadiet for offentlige bygg og anlegg

4. Jobbe aktivt for en bedre kollektivtransport for funksjonshemmede.
Skal tas opp i Kontaktforum - på fylkesplan og i kommunene v/rådet for funksjonshemmede med jevne mellomrom. Fortsette arbeidet som ble påbegynt i kontakforum for brukermedvirkning i 06, angående busstransport i fylket.
Påvirke Kontaktforum til å jobbe for samarbeid mellom aktørene

5. Bidra til bedre tilrettelegging for funksjonshemmede
Påse at det opprettes kommunale råd i alle kommuner (lovfestet).
Arbeide for Individuell plan for de som trenger det.
på alle etter- og videreutdannings-nivåer og på arbeidsplasser.

6. Brukerrepresentanter Råd for funksjonshemmede og NAV kommuner.
Dette blir et viktig satsningsområde fremover på grunn av opprettelse av Råd og NAV kontorer i alle kommuner.
Søke å få til en samhandling om opplæring.

7. Kontakt med våre brukerrepresentanter
Arbeide for å få til en felles samling for alle våre brukermedvirkere. Slik at de kan utveksle erfaringer, samtidig som de får/gir informasjon til styret og fylkessekretæren.Annonse